نویسنده = سیاست‌ خارجی‌ آمریکا، مؤسسه‌ تحلیل‌
1. الگوهای‌ راهبردی‌ امریکا در شرایط‌ کنونی

دوره 5، شماره 15، بهار 1381، صفحه 152-158

ابوذر گوهری‌ مقدم‌؛ مؤسسه‌ تحلیل‌ سیاست‌ خارجی‌ آمریکا