نویسنده = رند آمریکا، مؤسسه
تعداد مقالات: 1
1. ناتو و امنیت دریای خزر: مأموریتی در دور دست؟

دوره 3، شماره 9، پاییز 1379، صفحه 67-84

مؤسسه رند آمریکا؛ نورالدین یوسفی