نویسنده = نصری مشکینی، قدیر
تعداد مقالات: 2
1. رهیافتی جامع برای مطالعه امنیت ملی در خاورمیانه

دوره 3، شماره 9، پاییز 1379، صفحه 173-194

قدیر نصری مشکینی


2. دولت رانتیر و پروژه تأمین امنیت ملی

دوره 3، شماره 7.8، تابستان 1379، صفحه 198-218

قدیر نصری مشکینی