نویسنده = محمدی لرد، عبدالمحمود
تعداد مقالات: 1
1. مدل تحلیل راهبردی در اندیشه مقام معظم رهبری

دوره 16، شماره 62، زمستان 1392، صفحه 7-29

عبدالمحمود محمدی لرد