نویسنده = عیوضی، محمد رحیم
1. طبقه ‏متوسط جدید و نوسازی اقتصادی - اجتماعی در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1377، صفحه 155-178

محمد رحیم عیوضی