دوره و شماره: دوره 17، شماره 63، بهار 1393، صفحه 1-208 (سال 17* شماره 1 * بهار 1393 * شماره مسلسل 63 ) 
4. گفتمان هسته‌ای دولت یازدهم

صفحه 87-120

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ مهدی عطائی