دوره و شماره: دوره 17، شماره 64، تابستان 1393، صفحه 1-208 (سال هفدهم ؛شماره مسلسل 64) 
7. نقش سازمان‌های اطلاعاتی در مردم‌سالاری دینی

صفحه 173-196

مهدی میرمحمدی؛ عبدالمحمود محمدی‌لرد