دوره و شماره: دوره 15، شماره 56، تابستان 1391، صفحه 1-208 (دوره 15 ،شماره مسلسل 56) 
7. تهدیدات سایبری و تأثیر آن بر امنیت ملی

صفحه 167-196

علی خلیلی‌پور رکن‌آبادی؛ یاسر نورعلی وند