دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، زمستان 1391، صفحه 1-240 
1. نظریه و روش در مطالعات امنیتی‌کردن

صفحه 7-42

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ سید یوسف قرشی


5. سیاست چین در مناقشه هسته‌ای ایران و عوامل مؤثر بر آن

صفحه 143-170

احمد سلطانی‌نژاد؛ مصطفی زهرانی؛ مهدی شاپوری