دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، تابستان 1390، صفحه 1-248 (شماره 2،شماره مسلسل52)