دوره و شماره: دوره 22، شماره 84 - شماره پیاپی 2، شهریور 1398، صفحه 1-214 (سال بیست و دو، شماره دوم، تابستان 98، شماره مسلسل 84 ) 
تأثیر برجام بر جایگاه راهبردی ایران در نظام بین ‏الملل

صفحه 105-134

رضا خلیلی؛ محمد بابایی؛ کاظم لطفی حاج ‏آباد


محرمانگی در دیپلماسی؛ تحولات و چشم انداز

صفحه 165-192

کاظم تاجیک؛ علی‏ اصغر کاظمی زند؛ کیهان برزگر


شماره‌های پیشین نشریه

سال بیست و دوم، شماره چهارم، زمستان98، شماره مسلسل 86 ،‌158 صفحه
سال بیست و دوم، شماره سوم،‌ پاییز 98، شماره مسلسل 85 ،‌185 صفحه
سال بیست و دو، شماره دوم، تابستان 98، شماره مسلسل 84
شماره 83 بهار 1398،دوره 1