دوره و شماره: دوره 22، شماره 86 - شماره پیاپی 4، زمستان 1398، صفحه 1-158 (سال بیست و دوم، شماره چهارم، زمستان98، شماره مسلسل 86 ،‌158 صفحه) 
1. الگو و فرایند کنش‏های سیاسی قومی در ایران

صفحه 7-30

مهدی عبدالهی ضیاءالدینی؛ علی مرشدی‏ زاد؛ عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری هشجین


4. تاریخ‌نگاری معاصر ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی

صفحه 73-90

حمیدرضا اسماعیلی؛ سیدمرتضی نوعی باغبان


6. دیپلماسی‌های جایگزین و گزینش نقطه بهینه محرمانگی در مراودات دیپلماتیک

صفحه 111-135

کاظم تاجیک؛ علی اصغر کاظمی زند؛ مهدی ذاکریان امیری؛ کیهان برزگر