دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، پاییز 1387، صفحه 1-228 (شماره 3،شماره مسلسل 41.)