دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، تابستان 1387، صفحه 1-248 (شماره 2،شماره مسلسل 40.)