دوره و شماره: دوره 23، شماره 88 - شماره پیاپی 2، تابستان 1399، صفحه 1-214 (سال بیست‌و سوم* شماره دوم* تابستان 99* شماره مسلسل 88*214 صفحه ) 
2. مروری بر پیش‌ران‌ها و پس‌ران‌های فساد در سازمان‌ها با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 33-56

حمیدرضا یاراحمدی؛ علی‏ اصغر پورعزت؛ داود کیا کجوری؛ یوسف تقی ‏پوریانی گیلانی


5. مدل مفهومی عوامل مؤثر بر کاهش جرم در حاشیه شهر مشهد

صفحه 113-154

علیرضا رشیدیان؛ هانیه هژیرالساداتی؛ عباس شیخ الاسلامی؛ محمود قربانی