دوره و شماره: دوره 23، شماره 89 - شماره پیاپی 3، پاییز 1399، صفحه 1-296 (سال 23،‌شماره 3 ،‌شماره 89 . پاییز 1399،) 
3. دوگانگی گفتمانی و تأثیر آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 63-86

حجر اردستانی؛ محمدرضا تاجیک؛ مسعود موسوی شفائی؛ محسن اسلامی