دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، تابستان 1384، صفحه 1-147 (شماره 2 ،شماره مسلسل 28.) 
3. به سوی جامعه‌شناسی امنیت

صفحه 281-310

کوین کلمنتس؛ محمدعلی قاسمی