دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، پاییز 1383، صفحه 1-154 (شماره 3 ،شماره مسلسل 25.) 
4. منطقه‌گرایی، ایران و آسیای مرکزی

صفحه 501-523

ادموند هرتسیگ؛ محمدعلی قاسمی