دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، زمستان 1382، صفحه 1-205 (شماره 4 ،شماره مسلسل 22.) 
6. جهانی شدن و امنیت (ناامنی)

صفحه 895-919

یان‌آرت شولت؛ خلیل‌الله سردارآبادی