دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، تابستان 1382، صفحه 1-196 (شماره 2،شماره مسلسل20.)