دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، پاییز 1382، صفحه 1-205 (شماره 3،شماره مسلسل21.) 
6. معمای امنیت اجتماعی

صفحه 685-713

پل‌ روی؛ منیژه نویدنیا