دوره و شماره: دوره 5، شماره 17.18 - شماره پیاپی 17، زمستان 1381، صفحه 1-363 (شماره 3 و4،شماره مسلسل17-18) 
10. آیا حادثه‌ 11 سپتامبر شرایط‌ مالی‌ جهان‌ را تغییر داد؟

صفحه 771-780

استیون‌ ‌ بل؛ آدام‌ زیت‌ شیک‌؛ یوهانا کورکلوند؛ میثم‌ کبریایی‌