دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، پاییز 1380، صفحه 1-350 (شماره3،شماره مسلسل 13.)