دوره و شماره: دوره 24، شماره 91، خرداد 1400، صفحه 1-248 
4. دستگاه قانون ‏گذاری و حکمرانی امنیت ملی در ایران

صفحه 119-150

علیرضا رحیمی؛ محمود کتابی؛ اسماعیل شفیعی سروستانی