دوره و شماره: دوره 18، شماره 68، تابستان 1394، صفحه 1-176 (تابستان 94، شماره مسلسل 68) 
4. نقش مسئولیت حمایت در تضمین امنیت انسانی

صفحه 85-102

علیرضا آرش‌پور؛ سیده منیژه جعفری