دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، تابستان 1378، صفحه 1-262 (شماره 2،شماره مسلسل 4.) 
6. نظریه‏ های تکثرگرا و گروههای اجتماعی

صفحه 117-172

دیوید اپتر؛ چارلز اندرین؛ میرقاسم بنی‏ هاشمی