دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1377، صفحه 1-280 (شماره 4،شماره مسلسل 2.)