دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1377، صفحه 1-296 (شماره 3،شماره مسلسل 1.) 
9. بحرانهای توسعه سیاسی

صفحه 233-244

غلامرضا خواجه‏ سروی