دوره و شماره: دوره 1، شماره -1، بهار 1377، صفحه 1-256 (پیش شماره 1.) 
6. قومیت و سیاست

صفحه 125-152

تی. دیوید میسون


7. سیاست قومی

صفحه 153-182

مارتین مارجر؛ اصغر افتخاری