دوره و شماره: دوره 19، شماره 73 - شماره پیاپی 3، پاییز 1395، صفحه 1-178 (شماره 73 . پائیز 1395) 
3. اردوغانیسم و فهم سیاست خاورمیانه‏ ای ترکیه

صفحه 69-92

ولی گل‏محمدی؛ سید محمدکاظم سجادپور؛ مسعود موسوی شفائی