دوره و شماره: دوره 16، شماره 62، زمستان 1392، صفحه 1-216 (سال 16، شماره 4، شماره مسلسل 62) 
2. امنیت فرهنگی از منظر فقه شیعه

صفحه 31-58

نجف لک‌زایی؛ محمد اسماعیل نباتیان