دوره و شماره: دوره 16، شماره 60، تابستان 1392، صفحه 1-208 
4. اثر کسری بودجه بر امنیت اقتصادی ایران

صفحه 91-124

علی صیادزاده؛ ایمان فرجام‏ نیا؛ عفیفه حجاریان؛ بهمن طاهری