دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، پاییز 1392، صفحه 1-192 
6. عدالت و امنیت ملی در روابط بین‌الملل:

صفحه 131-158

هادی آجیلی؛ علی اسمعیلی اردکانی