دوره و شماره: دوره 20، شماره 76 - شماره پیاپی 2، شهریور 1396، صفحه 1-192 (سال بیستم،‌شماره 2، تابستان 1396،شماره مسلسل 76،) 
1. نسبت امنیت و توسعه؛ الزامات سیاست خارجی

صفحه 7-32

مهدی شاپوری؛ مسعود موسوی شفائی؛ احمد سلطانی ‏نژاد


2. امنیت حقوق مالکیت و توسعه ‏نیافتگی در ایران

صفحه 33-64

فاطمه سرخه دهی؛ حسین راغفر؛ فرشاد مومنی


6. محاصره دریایی غزه از منظر حقوق بین‏ الملل

صفحه 137-154

جمشید ممتاز؛ مسعود علیزاده؛ شهرام زرنشان


7. نقش و کارکرد مجمع عمومی سازمان ملل در مبارزه با خشونت و افراط گرایی

صفحه 155-178

سید موسی کاظمی نائینی؛ حسین آل کجباف؛ بهاره حیدری