همکاران دفتر نشریه

دبیر اجرایی

مهدی شاپوری

روابط بین الملل دبیر فصلنامه مطالعات راهبردی

mehdi_shapouri@yahoo.com

مدیر وب سایت

زهرا عقیلی

آمایش سرزمین مسئول وبسایت فصلنامه مطالعات راهبردی

zahra.aghily@gmail.com