نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آژانس بین‏ المللی انرژی اتمی دسترسی آژانس به مراکز نظامی از منظر حقوق بین‏ الملل (با تأکید بر برجام) [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 65-84]
 • آمایش سرزمینی (یادداشت راهبردی) عدالت منطقه‏ ای در چشم ‏انداز 1404 [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 187-196]

ا

 • استان‏های ایران بررسی رابطه‏ توسعه‏ یافتگی و پتانسیل‏ های جغرافیایی در استان‏های ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 7-38]
 • استراتژی استراتژی بازیگران و مسئله تروریسم در غرب آسیا [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 61-88]
 • اسرائیل اسرائیل و کشورهای پیرامونی؛ نفوذ امنیتی با پوشش اقتصادی [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 113-136]
 • اسرائیل محاصره دریایی غزه از منظر حقوق بین‏ الملل [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 137-154]
 • اعتیاد نفتی تحولات اقتصادی و ثبات سیاسی در عربستان سعودی [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 33-56]
 • افراط‏گرایی نقش و کارکرد مجمع عمومی سازمان ملل در مبارزه با خشونت و افراط گرایی [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 155-178]
 • افراط گرایی تأثیر تروریسم بر راهبرد اتحادیه اروپا در غرب آسیا (یادداشت راهبردی) [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 179-186]
 • افراطی‏گری مواضع کلامی شیعه در برابر تروریسم [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 7-26]
 • اقلیت شیعه نظام حقوقی و حقوق بشر در عربستان [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 57-82]
 • اقلیم کردستان عراق همه‏ پرسی اقلیم کردستان؛ منابع و تنگناهای تشکیل دولت مستقل [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 85-112]
 • امنیت نسبت امنیت و توسعه؛ الزامات سیاست خارجی [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 7-32]
 • امنیت امنیت حقوق مالکیت و توسعه ‏نیافتگی در ایران [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 33-64]
 • امنیت ملی پیامدهای امنیتی ناموزونی توسعه منطقه‌ای در ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 159-186]
 • ایران عربستان سعودی و تلاش برای موازنه‏ سازی مجدد در برابر ایران [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 133-158]

ب

 • بازیگران استراتژی بازیگران و مسئله تروریسم در غرب آسیا [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 61-88]
 • بخش‏های مولد امنیت حقوق مالکیت و توسعه ‏نیافتگی در ایران [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 33-64]
 • برجام دسترسی آژانس به مراکز نظامی از منظر حقوق بین‏ الملل (با تأکید بر برجام) [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 65-84]
 • برجام (یادداشت راهبردی) راهبرد دولت ترامپ در مورد ایران؛ اهداف و سازوکارها [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 179-184]
 • برنامه‌ریزی جمعیت انتظام فضایی شهرها و برنامه‌ریزی راهبردی استقرار جمعیت در سواحل جنوبی ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 39-64]

پ

 • پتانسیل‏های جغرافیایی بررسی رابطه‏ توسعه‏ یافتگی و پتانسیل‏ های جغرافیایی در استان‏های ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 7-38]
 • پروتکل الحاقی دسترسی آژانس به مراکز نظامی از منظر حقوق بین‏ الملل (با تأکید بر برجام) [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 65-84]
 • پ.ک.ک تروریسم و جرایم سازمان‌یافته؛ مطالعه‎ موردی پ.ک.ک [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 89-110]
 • پیش‏گیری ضد تروریسم نوین [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 143-178]

ت

 • تخریب هزینه ‏های اقتصادی تروریسم در غرب آسیا؛ بررسی تحلیلی [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 111-142]
 • ترامپ (یادداشت راهبردی) راهبرد دولت ترامپ در مورد ایران؛ اهداف و سازوکارها [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 179-184]
 • تروریسم مواضع کلامی شیعه در برابر تروریسم [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 7-26]
 • تروریسم برداشتی سازه‏ انگارانه از ریشه‌های تروریسم در غرب آسیا [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 27-60]
 • تروریسم استراتژی بازیگران و مسئله تروریسم در غرب آسیا [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 61-88]
 • تروریسم تروریسم و جرایم سازمان‌یافته؛ مطالعه‎ موردی پ.ک.ک [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 89-110]
 • تروریسم هزینه ‏های اقتصادی تروریسم در غرب آسیا؛ بررسی تحلیلی [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 111-142]
 • تروریسم تأثیر تروریسم بر راهبرد اتحادیه اروپا در غرب آسیا (یادداشت راهبردی) [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 179-186]
 • تروریسم نوین ضد تروریسم نوین [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 143-178]
 • تعادل (یادداشت راهبردی) عدالت منطقه‏ ای در چشم ‏انداز 1404 [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 187-196]
 • تعادل ساختاری تحولات اقتصادی و ثبات سیاسی در عربستان سعودی [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 33-56]
 • تنگناها همه‏ پرسی اقلیم کردستان؛ منابع و تنگناهای تشکیل دولت مستقل [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 85-112]
 • توازن دوگانه امنیت حقوق مالکیت و توسعه ‏نیافتگی در ایران [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 33-64]
 • توازن منطقه‏ای امنیت و توسعه؛ رویکردی ژئوپلیتیکی به توسعه و توازن در ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 129-158]
 • توسعه نسبت امنیت و توسعه؛ الزامات سیاست خارجی [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 7-32]
 • توسعه امنیت حقوق مالکیت و توسعه ‏نیافتگی در ایران [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 33-64]
 • توسعه هزینه ‏های اقتصادی تروریسم در غرب آسیا؛ بررسی تحلیلی [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 111-142]
 • توسعه (یادداشت راهبردی) عدالت منطقه‏ ای در چشم ‏انداز 1404 [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 187-196]
 • توسعه ملی امنیت و توسعه؛ رویکردی ژئوپلیتیکی به توسعه و توازن در ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 129-158]
 • توسعه منطقه‌ای پیامدهای امنیتی ناموزونی توسعه منطقه‌ای در ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 159-186]
 • توسعه ناموزون استراتژی‏های ملت‏ سازی و توسعه ناموزون در ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 65-102]
 • توسعه‏ یافتگی بررسی رابطه‏ توسعه‏ یافتگی و پتانسیل‏ های جغرافیایی در استان‏های ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 7-38]

ج

 • جدایی طلبی تأثیر تروریسم بر راهبرد اتحادیه اروپا در غرب آسیا (یادداشت راهبردی) [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 179-186]
 • جرایم سازمان‌یافته تروریسم و جرایم سازمان‌یافته؛ مطالعه‎ موردی پ.ک.ک [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 89-110]
 • جریان‎های مذهبی جامعه‌شناسی سیاسی عربستان: روابط دولت و نیروهای سیاسی- اجتماعی. [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 7-32]
 • جهانی‏ شدن نسبت امنیت و توسعه؛ الزامات سیاست خارجی [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 7-32]

چ

 • چشم‏ انداز همه‏ پرسی اقلیم کردستان؛ منابع و تنگناهای تشکیل دولت مستقل [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 85-112]
 • چشم‌انداز 2030 تحولات اقتصادی و ثبات سیاسی در عربستان سعودی [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 33-56]

ح

 • حاشیه‏ نشینی پیامدهای امنیتی ناموزونی توسعه منطقه‌ای در ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 159-186]
 • حقوق بشر نظام حقوقی و حقوق بشر در عربستان [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 57-82]
 • حقوق بشردوستانه نظام حقوقی و حقوق بشر در عربستان [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 57-82]
 • حقوق بشردوستانه بین‏ المللی محاصره دریایی غزه از منظر حقوق بین‏ الملل [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 137-154]
 • حقوق زنان نظام حقوقی و حقوق بشر در عربستان [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 57-82]
 • حقوق مالکیت امنیت حقوق مالکیت و توسعه ‏نیافتگی در ایران [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 33-64]

خ

 • خشونت نقش و کارکرد مجمع عمومی سازمان ملل در مبارزه با خشونت و افراط گرایی [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 155-178]
 • خشونت‏گرایی مواضع کلامی شیعه در برابر تروریسم [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 7-26]
 • خلیج فارس (یادداشت راهبردی) راهبرد دولت ترامپ در مورد ایران؛ اهداف و سازوکارها [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 179-184]
 • خلیج فارس تأثیر تروریسم بر راهبرد اتحادیه اروپا در غرب آسیا (یادداشت راهبردی) [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 179-186]

د

 • دابق (( یادداشت راهبردی)) گذار از «دابق» به «رومیه»؛ چرخش گفتمانی داعش از «خلافت» به «جهاد» [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 159-168]
 • داعش (( یادداشت راهبردی)) گذار از «دابق» به «رومیه»؛ چرخش گفتمانی داعش از «خلافت» به «جهاد» [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 159-168]
 • دولت ضعیف استراتژی‏های ملت‏ سازی و توسعه ناموزون در ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 65-102]
 • دولت مستقل همه‏ پرسی اقلیم کردستان؛ منابع و تنگناهای تشکیل دولت مستقل [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 85-112]
 • دولت ملی استراتژی‏های ملت‏ سازی و توسعه ناموزون در ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 65-102]

ر

 • رئالیسم نوکلاسیک سیاست خارجی عربستان سعودی: منابع، اهداف و مسائل [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 107-132]
 • رانتیریسم جامعه‌شناسی سیاسی عربستان: روابط دولت و نیروهای سیاسی- اجتماعی. [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 7-32]
 • رانتیریسم تحولات اقتصادی و ثبات سیاسی در عربستان سعودی [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 33-56]
 • روابط اقتصادی اسرائیل و کشورهای پیرامونی؛ نفوذ امنیتی با پوشش اقتصادی [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 113-136]
 • روابط امنیتی اسرائیل و کشورهای پیرامونی؛ نفوذ امنیتی با پوشش اقتصادی [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 113-136]
 • روش مکتور استراتژی بازیگران و مسئله تروریسم در غرب آسیا [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 61-88]
 • رومیه (( یادداشت راهبردی)) گذار از «دابق» به «رومیه»؛ چرخش گفتمانی داعش از «خلافت» به «جهاد» [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 159-168]
 • رویکرد اطلاعاتی ضد تروریسم نوین [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 143-178]

ژ

 • ژئوپلیتیک امنیت و توسعه؛ رویکردی ژئوپلیتیکی به توسعه و توازن در ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 129-158]

س

 • ساختار برداشتی سازه‏ انگارانه از ریشه‌های تروریسم در غرب آسیا [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 27-60]
 • سازمان ترکیبی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته؛ مطالعه‎ موردی پ.ک.ک [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 89-110]
 • سازه‏انگاری اجتماعی برداشتی سازه‏ انگارانه از ریشه‌های تروریسم در غرب آسیا [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 27-60]
 • سنت‏گرایی فرهنگ استراتژیک عربستان سعودی [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 83-106]
 • سند چشم‌انداز (یادداشت راهبردی) عدالت منطقه‏ ای در چشم ‏انداز 1404 [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 187-196]
 • سوریه (( یادداشت راهبردی)) گذار از «دابق» به «رومیه»؛ چرخش گفتمانی داعش از «خلافت» به «جهاد» [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 159-168]
 • سیاست خارجی سیاست خارجی عربستان سعودی: منابع، اهداف و مسائل [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 107-132]
 • سیاست خارجی نسبت امنیت و توسعه؛ الزامات سیاست خارجی [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 7-32]

ش

 • شکاف‌های اجتماعی جامعه‌شناسی سیاسی عربستان: روابط دولت و نیروهای سیاسی- اجتماعی. [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 7-32]
 • شیعه مواضع کلامی شیعه در برابر تروریسم [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 7-26]

ض

ع

 • عدالت چارچوبی برای سنجش شاخص‏های عدالت فرهنگی در استان‏ها و مناطق ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 103-128]
 • عدالت فرهنگی چارچوبی برای سنجش شاخص‏های عدالت فرهنگی در استان‏ها و مناطق ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 103-128]
 • عدالت منطقه ‏ای (یادداشت راهبردی) عدالت منطقه‏ ای در چشم ‏انداز 1404 [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 187-196]
 • عربستان نظام حقوقی و حقوق بشر در عربستان [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 57-82]
 • عربستان سعودی جامعه‌شناسی سیاسی عربستان: روابط دولت و نیروهای سیاسی- اجتماعی. [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 7-32]
 • عربستان سعودی تحولات اقتصادی و ثبات سیاسی در عربستان سعودی [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 33-56]
 • عربستان سعودی فرهنگ استراتژیک عربستان سعودی [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 83-106]
 • عربستان سعودی سیاست خارجی عربستان سعودی: منابع، اهداف و مسائل [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 107-132]
 • عربستان سعودی عربستان سعودی و تلاش برای موازنه‏ سازی مجدد در برابر ایران [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 133-158]
 • عقب‏ ماندگی نسبت امنیت و توسعه؛ الزامات سیاست خارجی [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 7-32]
 • علم کلام مواضع کلامی شیعه در برابر تروریسم [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 7-26]

غ

 • غرب آسیا عربستان سعودی و تلاش برای موازنه‏ سازی مجدد در برابر ایران [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 133-158]
 • غرب آسیا برداشتی سازه‏ انگارانه از ریشه‌های تروریسم در غرب آسیا [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 27-60]
 • غرب آسیا استراتژی بازیگران و مسئله تروریسم در غرب آسیا [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 61-88]
 • غرب آسیا هزینه ‏های اقتصادی تروریسم در غرب آسیا؛ بررسی تحلیلی [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 111-142]
 • غرب آسیا تأثیر تروریسم بر راهبرد اتحادیه اروپا در غرب آسیا (یادداشت راهبردی) [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 179-186]
 • غزه محاصره دریایی غزه از منظر حقوق بین‏ الملل [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 137-154]

ف

 • فرهنگ چارچوبی برای سنجش شاخص‏های عدالت فرهنگی در استان‏ها و مناطق ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 103-128]
 • فرهنگ استراتژیک فرهنگ استراتژیک عربستان سعودی [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 83-106]

ق

 • قبیله‏ گرایی فرهنگ استراتژیک عربستان سعودی [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 83-106]
 • قسطنطنیه (( یادداشت راهبردی)) گذار از «دابق» به «رومیه»؛ چرخش گفتمانی داعش از «خلافت» به «جهاد» [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 159-168]
 • قطبی شدن انتظام فضایی شهرها و برنامه‌ریزی راهبردی استقرار جمعیت در سواحل جنوبی ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 39-64]

ک

 • کارکرد نقش و کارکرد مجمع عمومی سازمان ملل در مبارزه با خشونت و افراط گرایی [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 155-178]
 • کارگزار برداشتی سازه‏ انگارانه از ریشه‌های تروریسم در غرب آسیا [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 27-60]
 • کشش ‏پذیری انتظام فضایی شهرها و برنامه‌ریزی راهبردی استقرار جمعیت در سواحل جنوبی ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 39-64]
 • کشورهای پیرامونی اسرائیل و کشورهای پیرامونی؛ نفوذ امنیتی با پوشش اقتصادی [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 113-136]

م

 • مجمع عمومی نقش و کارکرد مجمع عمومی سازمان ملل در مبارزه با خشونت و افراط گرایی [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 155-178]
 • مجموعه امنیتی خاورمیانه امنیت و توسعه؛ رویکردی ژئوپلیتیکی به توسعه و توازن در ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 129-158]
 • محاصره دریایی محاصره دریایی غزه از منظر حقوق بین‏ الملل [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 137-154]
 • مراکز نظامی دسترسی آژانس به مراکز نظامی از منظر حقوق بین‏ الملل (با تأکید بر برجام) [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 65-84]
 • معاهده منع گسترش سلاح‏های هسته‏ ای دسترسی آژانس به مراکز نظامی از منظر حقوق بین‏ الملل (با تأکید بر برجام) [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 65-84]
 • ملت استراتژی‏های ملت‏ سازی و توسعه ناموزون در ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 65-102]
 • ملت‏سازی استراتژی‏های ملت‏ سازی و توسعه ناموزون در ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 65-102]
 • منابع همه‏ پرسی اقلیم کردستان؛ منابع و تنگناهای تشکیل دولت مستقل [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 85-112]
 • منابع مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته؛ مطالعه‎ موردی پ.ک.ک [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 89-110]
 • منابع و اصول سیاست خارجی سیاست خارجی عربستان سعودی: منابع، اهداف و مسائل [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 107-132]
 • مهاجرت پیامدهای امنیتی ناموزونی توسعه منطقه‌ای در ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 159-186]
 • موازنه ‏سازی مجدد عربستان سعودی و تلاش برای موازنه‏ سازی مجدد در برابر ایران [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 133-158]

ن

 • ناامنی امنیت حقوق مالکیت و توسعه ‏نیافتگی در ایران [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 33-64]
 • نابرابری فرهنگی چارچوبی برای سنجش شاخص‏های عدالت فرهنگی در استان‏ها و مناطق ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 103-128]
 • نابرابری منطقه‏ای بررسی رابطه‏ توسعه‏ یافتگی و پتانسیل‏ های جغرافیایی در استان‏های ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 7-38]
 • ناموزونی پیامدهای امنیتی ناموزونی توسعه منطقه‌ای در ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 159-186]
 • نبرد مسلحانه محاصره دریایی غزه از منظر حقوق بین‏ الملل [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 137-154]
 • نظام حقوقی نظام حقوقی و حقوق بشر در عربستان [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 57-82]
 • نظام شهری انتظام فضایی شهرها و برنامه‌ریزی راهبردی استقرار جمعیت در سواحل جنوبی ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 39-64]
 • نظم امنیتی امنیت و توسعه؛ رویکردی ژئوپلیتیکی به توسعه و توازن در ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 129-158]
 • نظم منطقه‌ای عربستان سعودی و تلاش برای موازنه‏ سازی مجدد در برابر ایران [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 133-158]
 • نفوذ دیپلماتیک اسرائیل و کشورهای پیرامونی؛ نفوذ امنیتی با پوشش اقتصادی [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 113-136]
 • نقش نقش و کارکرد مجمع عمومی سازمان ملل در مبارزه با خشونت و افراط گرایی [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 155-178]
 • نیروهای اجتماعی جامعه‌شناسی سیاسی عربستان: روابط دولت و نیروهای سیاسی- اجتماعی. [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 7-32]

و

 • واگرایی پیامدهای امنیتی ناموزونی توسعه منطقه‌ای در ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 159-186]
 • وهابیت فرهنگ استراتژیک عربستان سعودی [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 83-106]

ه

 • هزینه اقتصادی هزینه ‏های اقتصادی تروریسم در غرب آسیا؛ بررسی تحلیلی [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 111-142]