راهنمای تدوین مقاله

پژوهشکده مطالعات راهبردی مقالاتی را علمی - پژوهشی می‏‌داند که دارای ویژگی‏‌های زیر باشند:

 

  1. مسئله تحقیق، سؤال اصلی، فرضیه و هدف مقاله به وضوح بیان شود.
  2. پیشینه و ادبیات تحقیق و نظرات مربوطه به خوبی تشریح شود.
  3. مقاله در موضوع، یافته‏‌های تحقیق و فرضیه دارای نوآوری باشد.
  4. تحقیق دومتغیری، توصیفی تحلیلی و غیرمروری باشد.
  5. ادعاها مستند و گزاره‏‌ها مستدل و منطقی باشد.
  6. از منابع معتبر و مرتبط استفاده شود.
  7. متن مقاله سیر منطقی داشته و مفاهیم به ‏روشنی بیان و جملات با رعایت دستور زبان فارسی باشد.
  8. مقاله دارای چکیده بوده و در آن ضمن اشاره به مسئله، سوال اصلی و روش تحقیق، یافته‏‌ها و دستاوردهای تحقیق بیان شود.
  9. از شیوه معتبر ارجاع‏‌دهی "APA" استفاده و اصول شکلی مقاله علمی– پژوهشی رعایت شود.