نویسنده = رضا خلیلی
چارچوبی برای سنجش عوامل و زمینه‏‌های گرایش به گروه‎های تروریستی

دوره 23، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 7-32

رضا خلیلی؛ سلمان دست ‏افشان


تأثیر برجام بر جایگاه راهبردی ایران در نظام بین ‏الملل

دوره 22، شماره 84، شهریور 1398، صفحه 105-134

رضا خلیلی؛ محمد بابایی؛ کاظم لطفی حاج ‏آباد


فرهنگ استراتژیک عربستان سعودی

دوره 20، شماره 75، اردیبهشت 1396، صفحه 83-106

رضا خلیلی


تبارشناسی مطالعات استراتژیک در ایران

دوره 17، شماره 65، مهر 1393، صفحه 71-100

رضا خلیلی


تحول تاریخی-گفتمانی مفهوم استراتژی

دوره 15، شماره 58، اسفند 1391، صفحه 109-142

رضا خلیلی


تبارشناسی مطالعات امنیتی در ایران

دوره 10، شماره 36، شهریور 1386، صفحه 279-326

رضا خلیلی


تبارشناسی مطالعات امنیتی

دوره 9، شماره 33، آذر 1385، صفحه 463-491

رضا خلیلی


تحول تاریخی ـ گفتمانی مفهوم امنیت

دوره 7، شماره 23، خرداد 1383، صفحه 7-29

رضا خلیلی