نویسنده = داود غرایاق زندی
نسبت عدالت اجتماعی و امنیت ملی: چارچوب نظری

دوره 16، شماره 61، آذر 1392، صفحه 7-32

داود غرایاق زندی


نسبت اخلاق و امنیت: امکانی برای امنیت اخلاقی

دوره 15، شماره 58، اسفند 1391، صفحه 81-108

داود غرایاق زندی


تحول کارکردهای پلیس در پرتو نظریه‏ های امنیت خرد

دوره 12، شماره 44، شهریور 1388، صفحه 7-27

داود غرایاق زندی