نویسنده = ابراهیم حاجیانی
چارچوبی برای سنجش شاخص‏های عدالت فرهنگی در استان‏ها و مناطق ایران

دوره 20، شماره 78، اسفند 1396، صفحه 103-128

ملوک سیدآبادی؛ ابراهیم حاجیانی؛ افسانه زمانی مقدم


چارچوب روش‏شناختی برای پژوهش‏‏های محیط‏شناختی

دوره 18، شماره 68، مرداد 1394، صفحه 7-36

ابراهیم حاجیانی