نویسنده = داوود غرایاق زندی
امنیت و آزادی در اسلام

دوره 18، شماره 70، اسفند 1394، صفحه 23-48

داوود غرایاق زندی


مفهوم امنیت ایمانی در قرآن کریم

دوره 13، شماره 50، بهمن 1389، صفحه 5-35

داوود غرایاق زندی


برابری در برابر نابرابری

دوره 6، شماره 19، خرداد 1382، صفحه 77-102

رابرت‌ دال؛ داوود غرایاق زندی