نویسنده = محمد خضری
پیامدهای امنیتی ناموزونی توسعه منطقه‌ای در ایران

دوره 20، شماره 78، اسفند 1396، صفحه 159-186

محمد خضری؛ خدر فرجی‌راد؛ محمد قاسمی


بودجه‌ریزی عملیاتی و مقبولیت دولت

دوره 9، شماره 32، شهریور 1385، صفحه 297-318

محمد خضری


دولت و سرمایه اجتماعی

دوره 9، شماره 31، خرداد 1385، صفحه 31-52

محمد خضری


تحلیل نهادی فساد اداری

دوره 8، شماره 29، آذر 1384، صفحه 513-530

محمد خضری