کلیدواژه‌ها = عدالت اجتماعی
تعیین وزن و رابطه بین شاخص‌های حکم‌رانی خوب در ایران

دوره 16، شماره 62، دی 1392، صفحه 59-87

جعفر محمودی؛ محمدحسین رونقی؛ مرضیه رونقی


نسبت عدالت اجتماعی و امنیت ملی: چارچوب نظری

دوره 16، شماره 61، آذر 1392، صفحه 7-32

داود غرایاق زندی


درآمدی بر اقتصاد سیاسی امنیت ملی

دوره 7، شماره 23، خرداد 1383، صفحه 31-49

محمود عسگری