کلیدواژه‌ها = امام خمینی(ره)
مرجع امنیت در کنش گفتاری امام خمینی(ره)

دوره 13، شماره 49، آذر 1389، صفحه 29-54

فرزاد پورسعید


ابعاد امنیت در اندیشه و آراء امام خمینی(ره)

دوره 13، شماره 49، آذر 1389، صفحه 55-82

فرهاد درویشی


تهدیدات سیاسی امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی (ره)

دوره 13، شماره 49، آذر 1389، صفحه 83-110

علی کریمی مله؛ اکبر بابایی؛ کاوه امیرخانی


دیالکتیک امت و ملّت در آراء امام خمینی(ره)

دوره 13، شماره 49، آذر 1389، صفحه 131-148

محمدعلی قاسمی