کلیدواژه‌ها = امنیت اقتصادی
شفافیت و امنیت اقتصادی؛ تحلیل کارکردی سازمان‏ های اطلاعاتی

دوره 24، شماره 94، دی 1400، صفحه 177-217

نجفعلی شهبازی؛ علی فروتن رمی؛ بهروز صادقی عمروآبادی


تحول پارادایمی در معانی و دلالت ‏های مفهوم امنیت

دوره 24، شماره 91، خرداد 1400، صفحه 7-29

سلمان صادقی زاده


تأثیر نوسانات بازارهای مالی بر قیمت نفت و امنیت اقتصادی ایران

دوره 21، شماره 80، شهریور 1397، صفحه 101-134

محمد جعفری؛ عباس شاکری؛ تیمور محمدی


اثر کسری بودجه بر امنیت اقتصادی ایران

دوره 16، شماره 60، شهریور 1392، صفحه 91-124

علی صیادزاده؛ ایمان فرجام‏ نیا؛ عفیفه حجاریان؛ بهمن طاهری