کلیدواژه‌ها = ثبات
ضرورت راهبردی تعامل نظم حقوقی و تغییرات اجتماعی

دوره 19، شماره 74، اسفند 1395، صفحه 63-88

سید عبادالله جهان بین؛ علی اکبر گرجی ازندریانی


حقوق امنیتی، کنترل اجتماعی و رسانه ها

دوره 3، شماره 9، آذر 1379، صفحه 125-144

حسن ره پیک


روابط سیاسی ـ نظامی و ثبات رژیم های عربی در منطقه

دوره 3، شماره 9، آذر 1379، صفحه 195-214

ریزا بروکس؛ سید محمد کمال سروریان