کلیدواژه‌ها = دیپلماسی
دیپلماسی‌های جایگزین و گزینش نقطه بهینه محرمانگی در مراودات دیپلماتیک

دوره 22، شماره 86، اسفند 1398، صفحه 111-135

کاظم تاجیک؛ علی اصغر کاظمی زند؛ مهدی ذاکریان امیری؛ کیهان برزگر


محرمانگی در دیپلماسی؛ تحولات و چشم انداز

دوره 22، شماره 84، شهریور 1398، صفحه 165-192

کاظم تاجیک؛ علی‏ اصغر کاظمی زند؛ کیهان برزگر