کلیدواژه‌ها = قانون
ضرورت راهبردی تعامل نظم حقوقی و تغییرات اجتماعی

دوره 19، شماره 74، اسفند 1395، صفحه 63-88

سید عبادالله جهان بین؛ علی اکبر گرجی ازندریانی


نسبت عدالت اجتماعی و امنیت ملی: چارچوب نظری

دوره 16، شماره 61، آذر 1392، صفحه 7-32

داود غرایاق زندی