کلیدواژه‌ها = اطلاعات
شفافیت و امنیت اقتصادی؛ تحلیل کارکردی سازمان‏ های اطلاعاتی

دوره 24، شماره 94، دی 1400، صفحه 177-217

نجفعلی شهبازی؛ علی فروتن رمی؛ بهروز صادقی عمروآبادی


نقش سازمان‌های اطلاعاتی در مردم‌سالاری دینی

دوره 17، شماره 64، شهریور 1393، صفحه 173-196

مهدی میرمحمدی؛ عبدالمحمود محمدی‌لرد


اطلاعات به مثابه علم

دوره 15، شماره 56، شهریور 1391، صفحه 7-41

مهدی میرمحمدی