نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، رضا شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 89-126]
 • احمدی، وحیده نهاد «خانواده» و جایگاه آن در امنیت فرهنگی [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 47-84]
 • اسمعیلی اردکانی، علی درآمدی نظری بر سیاست‏گذاری امنیتی مبتنی بر شادکامی مردم [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 7-46]
 • الوانی، سید مهدی فهم پدیده سوت‏ زنی با رویکرد فراترکیب [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 154-187]
 • امامی راد، قاسم مطالعه و تبیین اهداف و استراتژی‏ های عربستان در بحران یمن بر اساس مدل مکعب بحران چارلز هرمان [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 283-315]
 • ایرانفر، محمد مهدی سطح متراکم دیپلماسی عمومی شیعی و ارتباطات استراتژیک جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 271-300]

ب

 • باقری، عبدالرضا نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 69-109]
 • برزگر، کیهان مطالعه و تبیین اهداف و استراتژی‏ های عربستان در بحران یمن بر اساس مدل مکعب بحران چارلز هرمان [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 283-315]
 • بلوجی، حیدرعلی تکنولوژی‏ های جدید و امنیت بین‌المللی: آثار و تحولات [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 187-204]
 • بنی‏ هاشمی، میر قاسم فراترکیب تحلیل ساختاری نظام مسائل استان ‏های ایران [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 85-124]

پ

 • پورآخوندی، نادر نهادهای بین ‏المللی و جامعه ‏پذیری دولت‌ها‌ (مطالعه موردی گروه ویژه اقدام مالی) [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 283-310]
 • پورسعید، فرزاد گفتمان «هویت‏ مبنا»؛ مبنای حکم‏رانی امنیتی خوب در جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 39-57]
 • پورسعید، فرزاد نسبت مفهومی فرهنگ و امنیت: جستاری در چیستی «امنیت فرهنگی» [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 177-215]

ت

چ

 • چنگیزی اردهائی، اسماعیل نقش مراجع و روحانیون ایرانی مقیم عراق در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر (1304-1320) [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 227-270]

ح

 • حاتم زاده، عزیزالله مدیریت تصویر بین ‏المللی جمهوری اسلامی ایران: آسیب‌شناسی و توصیه‌ها [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 249-281]
 • حسنی، فاطمه فناوری زنجیره قالب‌ها‌ و مسئله‌ مشروعیت دولت‌ مدرن [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 147-186]
 • حسنی، فاطمه فناوری زنجیره قالب‌ها، کارآمدی دولت و مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 29-67]

خ

 • خلیلی، ابراهیم اطلاعات سیاسی ‏شده و سیاسی‏ شدن اطلاعات؛ تفاوت‏ ها و پیامد‏‏ها [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 123-178]
 • خلیلی، رضا مسائل و چالش‌های حکمرانی محلی در استان تهران [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 125-154]

د

ذ

 • ذاکریان امیری، مهدی مطالعه و تبیین اهداف و استراتژی‏ های عربستان در بحران یمن بر اساس مدل مکعب بحران چارلز هرمان [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 283-315]

ر

 • رادفر، فیروزه مبانی فرانظری کردارگرایی در روابط بین‏ الملل [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 189-220]
 • رازنهان، محمد حسن نقش مراجع و روحانیون ایرانی مقیم عراق در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر (1304-1320) [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 227-270]
 • راقب، امیر ظهور جامعۀ ریسک بازاری در ایرانِ پسا1400 و عوامل مؤثر بر آن [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 7-38]
 • ربیعی، زهره شناسایی عوامل مؤثر بر بازگشت کارآفرینانه متخصصان و فارغ‌التحصیلان [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 155-175]
 • رحیمی، علیرضا افلاطون و پرسمان امنیت [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 179-226]
 • رشیدی زاده، بهنام بررسی مبانی سطوح امنیت سیاسی و تهدیدهای آن در مکتب امنیتی متعالی اسلام [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 53-83]
 • ریحانی، علیرضا نقش سازمان‏ های اطلاعاتی در کشورداری: از کشف اسرار تا برساختن محیط [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 127-146]
 • ریحانی، علیرضا درهم ‏تنیدگی نهادی و حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 7-28]

ز

 • زارعان، احمد ظرفیت اعمال خشونت گروه‌های سیاسی عراق و راهکارهای کنترل آن [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 265-282]

س

 • ساروخانی، باقر فناوری زنجیره قالب‌ها‌ و مسئله‌ مشروعیت دولت‌ مدرن [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 147-186]

ش

 • شاکری، سیدرضا ریشه ‏های ناامنی در فلسفه سیاسی مدرن؛ بازسازی انتقادی ‏انسان‏ شناسی فلسفی توماس‏‏ هابز [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 227-248]
 • شکری، مرتضی مدیریت تصویر بین ‏المللی جمهوری اسلامی ایران: آسیب‌شناسی و توصیه‌ها [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 249-281]

ص

 • صادقی جقه، سعید سیاست حافظه، خاطره جمعی و امنیت ملی [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 7-51]
 • صالح نیا، علی شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 89-126]
 • صلواتی، بهرام شناسایی عوامل مؤثر بر بازگشت کارآفرینانه متخصصان و فارغ‌التحصیلان [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 155-175]
 • صناعی، علی مدیریت تصویر بین ‏المللی جمهوری اسلامی ایران: آسیب‌شناسی و توصیه‌ها [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 249-281]
 • صیادی، محمد ظهور جامعۀ ریسک بازاری در ایرانِ پسا1400 و عوامل مؤثر بر آن [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 7-38]

ط

 • طاهری خنکداری، محمد نهادهای بین ‏المللی و جامعه ‏پذیری دولت‌ها‌ (مطالعه موردی گروه ویژه اقدام مالی) [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 283-310]

ع

 • عارف، محمدرضا فناوری زنجیره قالب‌ها‌ و مسئله‌ مشروعیت دولت‌ مدرن [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 147-186]
 • عارف، محمدرضا فناوری زنجیره قالب‌ها، کارآمدی دولت و مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 29-67]
 • عباسی، محمد نهادهای بین ‏المللی و جامعه ‏پذیری دولت‌ها‌ (مطالعه موردی گروه ویژه اقدام مالی) [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 283-310]

ف

 • فاطمی نیا، محمدعلی تحلیل محتوای کتب درسی متوسطه اول از منظر منافع ملّی [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 85-122]

ق

 • قادری کنگاوری، روح اللّه نظریه نظم نوین انقلابی در روابط ‏‏بین‏ الملل [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 331-368]
 • قاضی زاده، علیرضا درهم ‏تنیدگی نهادی و حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 7-28]
 • قزلسفلی، محمد تقی رویکردی نظری به گذار در مفهوم حکمرانی در اندیشه سیاسی معاصر [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 205-226]
 • قنبرلو، عبداله تحلیل نسبت تحریم‌های اقتصادی یک جانبه با حقوق بین‌الملل معاصر [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 301-330]

ک

 • کاشی، محمد جواد غلامرضا فناوری زنجیره قالب‌ها، کارآمدی دولت و مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 29-67]
 • کافی، مجید جایگاه هوش مصنوعی در دیپلماسی؛ ملاحظاتی برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 311-331]
 • کریمی مله، علی معمای امنیت- هویت و بازخیزی گفتمان باستان‌گرایی [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 59-88]

گ

 • گرشاسبی، رضا معمای امنیت- هویت و بازخیزی گفتمان باستان‌گرایی [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 59-88]

ل

 • لک زایی، نجف بررسی مبانی سطوح امنیت سیاسی و تهدیدهای آن در مکتب امنیتی متعالی اسلام [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 53-83]

م

 • ملایی، اعظم جایگاه هوش مصنوعی در دیپلماسی؛ ملاحظاتی برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 311-331]
 • ملایی توانی، علیرضا نقش مراجع و روحانیون ایرانی مقیم عراق در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر (1304-1320) [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 227-270]
 • ملکی، علی شناسایی عوامل مؤثر بر بازگشت کارآفرینانه متخصصان و فارغ‌التحصیلان [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 155-175]
 • مهرمنش، حسن فهم پدیده سوت‏ زنی با رویکرد فراترکیب [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 154-187]
 • موسوی، سید مسعود نقش مراجع و روحانیون ایرانی مقیم عراق در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر (1304-1320) [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 227-270]
 • میرزاده، مهدی تحلیل چالش ‏ها و مسائل امنیتی استان هرمزگان از منظر حکمرانی محلی [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 111-154]
 • میرمحمدی، مهدی نقش سازمان‏ های اطلاعاتی در کشورداری: از کشف اسرار تا برساختن محیط [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 127-146]

ن

 • نجفی، حسین الگوی مستشاری امنیتی ایالات متحده آمریکا [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 221-253]
 • نصیری، علی اصغر بررسی مبانی سطوح امنیت سیاسی و تهدیدهای آن در مکتب امنیتی متعالی اسلام [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 53-83]
 • نورالهی، مهدی تحلیل محتوای کتب درسی متوسطه اول از منظر منافع ملّی [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 85-122]

ه

 • هادیان، ناصر سطح متراکم دیپلماسی عمومی شیعی و ارتباطات استراتژیک جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 271-300]
 • همتی، محبوبه رویکردی نظری به گذار در مفهوم حکمرانی در اندیشه سیاسی معاصر [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 205-226]

ی